Signalflagga 36 x 30 cm "N"

N = Svar: Nej.
 

 

N

Svar: Nej.